ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 มกราคม 2564 รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ ส
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินตัั้งแต่ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
 ประเภท : งบทดลอง 3 กรกฎาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013