ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    1.1  งานบริหารทั่วไป  หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานสารบรรณ
           - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
           - งานบริหารงานบุคคล
           - งานเลือกตั้ง
           - งานตรวจสอบภายใน

    1.2  งานนโยบายและแผน  หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานนโยบายและแผนพัฒนา
           - งานวิชาการ/งานงบประมาณ
           - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
           - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

    1.3  งานกฎหมายและคดี  หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานกฎหมายและนิติกรรม
           - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
           - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
           - งานระเบียบการคลัง
           - งานข้อบัญญัติ อบต. 

    1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานอำนวยการ
           - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
           - งานกู้ภัย

    1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานสวัสดิการสังคม
           - งานพัฒนาชุมชน
           - งานจัดระเบียบชุมชน
           - งานกิจการเด็กและเยาวชน
           - งานสวนสาธารณะ

    1.6 งานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานสังคมสงเคราะห์
           - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
           - งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    1.7 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
           - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
           - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

    1.8 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่รับผิดชอบ
            - งานกิจการศาสนา
           - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
           - งานกิจการเด็กและเยาวชน
           - งานกีฬาและสันทนาการ
           - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    1.9 งานส่งเสริมการเกษตร หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
           - งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช
           - งานป้องกันและรักษาโรคศัตรูพืช
           - งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชีวภาพ
           - งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
           - งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต
           - งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี

    1.10 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานสุขาภิบาลทั่วไป
           - งานสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ
           - งานชีวอนามัย

    1.11 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานอนามัยชุมชน
           - งานสาธารณสุขมูลฐาน
           - งานสุขศึกษา
           - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
           - งานป้องกันยาเสพติด

    1.12 งานรักษาความสะอาด หน้าที่รับผิดชอบ
           - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
           - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
           - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

ส่วนการคลัง

    2.1 งานการเงิน หน้าที่รับผิดชอบ 
          - งานรับส่ง เบิกจ่ายเงิน
          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
          - งานเก็บรักษาเงิน

    2.2 งานบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานการบัญชี
          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
          - งานงบการเงินและงบทดลอง
          - งานแสดงฐานะทางการเงิน

     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

    2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
          - งานพัสดุ
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ส่วนโยธา

    3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ
          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
          - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
          - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
          - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานประเมินราคา
          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
          - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
          - งานออกแบบ
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
          - งานระบายน้ำ
    3.4 งานผังเมือง หน้าที่รับผิดชอบ
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวางผังพัฒนาเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง
          - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013