ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

    องค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมทั้งกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน แยกเป็นด้านมีภารกิจเกี่ยวข้องดังนี้

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก มาตรา 67 (1)

2. ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร  มาตรา 68 (1)

3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง มาตรา 68 (2)

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6)

2. ส่งเสริมกิจกรรมประชาคม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4)

3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7)

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 68 (6)

2. การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 67 (3)

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68 (6)

2. สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น มาตรา 68 (12)

3. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  มาตรา 68 (5)

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาตรา 67 (7)

2. รักษาความสะอาดและถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2)

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8)

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มาตรา 67 (5)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ได้แก่ 

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานนโยบายและแผน

3. งานกฎหมายและคดี

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

6. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ การจ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ งานจัดเก็บรายได้และงานอื่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ได้แก่

      1. งานการเงิน

      2. งานบัญชี

      3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

      4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
 

กองช่าง

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ จัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บละทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร งานแผนปฏิบัติการงานก่อสร้าง การซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ได้แก่

     1. งานก่อสร้าง

     2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

     3. งานประสานสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013