ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

    วิสัยทัศน์

        “เพชรบุรีเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่และน่าเที่ยว เป็นศูนย์ที่ประชุม สัมมนา นันทนาการหลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งผลิตผักผลไม้สดปลอดสารพิษ  และอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม”

    พันธกิจ

        1.  จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

        2.  ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

        3.  จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        4.  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

        5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

        6.  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

        7.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง 122 217 217 434 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 2 บ้านนาฉอก 178 302 326 628 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจง 65 109 96 205 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 61 119 114 233 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง 167 291 326 617 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว 92 151 157 308 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย – ไร่คา 137 214 227 441 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ 101 152 179 331 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม 47 82 67 149 คน
ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง 115 162 199 361 คน
ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร 99 180 194 374 คน
ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด 18 41 31 72 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

 

 

    ที่ตั้ง

        ทิศเหนือ            จรดตำบลเวียงคอย  เทศบาลตำบลหัวสะพาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี

        ทิศตะวันออก      จรดตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  และตำบลบ้านหาด

        ทิศใต้               จรดตำบลหนองกะปุ  และตำบลท่าช้าง

        ทิศตะวันตก        จรดตำบลบ้านทาน  และตำบลไร่โคก

    เนื้อที่

        มีมีเนื้อที่ประมาณ  21.08  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  13,175  ไร่

    ภูมิประเทศ

        พื้นที่ด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและคลองชลประทานไหลผ่านตลอดแนว ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง 

ทำให้สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาและทำตาลโตนด  การก่อตั้งบ้านเรือนมีลักษณะ

กระจายเป็นกลุ่ม ๆ สภาพอากาศฤดูร้อน  ร้อนปานกลาง  อยู่ในชัยภูมิที่ฤดูฝนและน้ำหลากมีโอกาสได้รับอุทกภัย 

ฤดูหนาว  ไม่หนาวมากนัก  มีถนนสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน

การเมืองการปกครอง

 

        เนื่องจากสภาตำบลโรงเข้ได้ยกฐานะเป็น อบต.โรงเข้  เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2547  และยุบสภาตำบลลาดโพธิ์ และสภาตำบลสะพานไกรเข้าร่วมกับอบต.โรงเข้  วันที่ 29 กันยายน  2547 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล  ประกอบด้วย ตำบลโรงเข้  ตำบลลาดโพธิ์ และตำบลสะพานไกร  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้เต็มทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

        ตำบลโรงเข้

        1.  หมู่ที่  1   บ้านหนองกาทอง                      

        2.  หมู่ที่  2  บ้านนาฉอก                                      

        3.  หมู่ที่  3  บ้านดอนแจง                                              

        4.  หมู่ที่  4  บ้านใหม่                                          

        5.  หมู่ที่  5  บ้านหัวโรง                     

        ตำบลลาดโพธิ์

        1.  หมู่ที่  1  บ้านวังบัว                               

        2.  หมู่ที่  2  บ้านดอนข่อย – ไร่คา                  

        3.  หมู่ที่  3  บ้านลาดโพธิ์                                               

        4.  หมู่ที่  4  บ้านเหมืองหาม                         

        ตำบลสะพานไกร

        1.  หมู่ที่  1  บ้านท้ายหลวง                                   

        2.  หมู่ที่  2  บ้านสะพานไกร                                  

        3.  หมู่ที่  3  บ้านดอนโตนด

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

 

    อาชีพ

       เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  จึงมีความเหมาะสมในการทำการเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการทำนา  และมีบางส่วนที่ทำไร่  ทำสวนและปลูกผัก  สำหรับการทำนาส่วนใหญ่สามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง  หากชลประทานเปิดน้ำซึ่งอาศัยน้ำจากชลประทานเป็นหลัก  หลังฤดูกาลทำนาจะปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัว  ในด้านการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสำหรับบริโภคและใช้งาน  และขายทำรายได้บ้างพอสมควร  นอกจากนี้ยังมีบ้างที่ทำน้ำตาลโตนด  รับจ้าง  ค้าขาย  และรับราชการแต่ไม่มากนัก 

    การรวมกลุ่มของประชาชน

        -  กลุ่มอาชีพ           จำนวน   3   กลุ่ม

        -  อปพร.                จำนวน   18   คน

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

    การศึกษา

        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน     5     แห่ง   ได้แก่

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกาทอง  (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังบัว  (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหว้า   (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนกอก (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดโพธิ์  (องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้จัดตั้งเอง)

        2. โรงเรียนประถมศึกษา       จำนวน   5   แห่ง   ได้แก่

         - โรงเรียนวัดดอนกอก

         - โรงเรียนวัดวังบัว

         - โรงเรียนวัดหว้า

         -  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์

         -  โรงเรียนวัดหนองกาทอง

        3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน    12    แห่ง         

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

         -   วัด   จำนวน  4  วัด  ได้แก่    วัดวังบัว     วัดดอนกอก   วัดหนองกาทอง   วัดดอนหว้า

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

 

    การสาธารณสุข

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  3   แห่ง  ได้แก่

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดโพธิ์

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร

        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ 100

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สภอ.บ้านลาด

    การคมนาคม

        มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางสัญจรไปสู่ตำบลและอำเภออื่น 

และมีถนน คสม. – คสล. เป็นถนนสายภายในหมู่บ้านทุกหมู่

    การสื่อสาร

        การโทรคมนาคม    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน  20  ตู้

    การไฟฟ้า

        มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  จำนวน  12 หมู่บ้าน

    แหล่งน้ำธรรมชาติ

        มีลำน้ำ  ลำห้วย    จำนวน  3  สาย

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        ประปาหมู่บ้าน (ของกรมอนามัยเดิม)      จำนวน   4   แห่ง

        ประปาหมู่บ้าน (ของ อบต.โรงเข้)          จำนวน   3  แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013