ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบ้านลาด เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด โดยเด็ดขาด ประจำปี พ.ศ. 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบ้านลาด
เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด โดยเด็ดขาด ประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จึงขอประกาศให้ประชาชน งด การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25,26,28 และมาตรา 74 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ได้แก่
1. งดเผา เศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชในที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตไหล่ทางในพื้นที่เขตเมือง
2. งดเผา ในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขา ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นการไถกลบหรือทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย
จึงขอประชาชนให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization