โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สำนักงานปลัด อบต.โรงเข้ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน  โดยมีการฝึกอบรมแบบบรรยาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ในหัวข้อ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013