ตารางการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่ี่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ครั้งที่ 1/2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

- วันที่ 28  มกราคม 2562  เวลา  17.30 - 20.00 น.  หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                     หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย-ไร่คา ต.ลาดโพธิ์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 17.30 - 20.00 น.   หมู่ที่ 2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                    หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ ต.ลาดโพธิ์  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 17.30 - 20.00 น.    หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจง ต.โรงเข้  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                      หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ต.ลาดโพธิ์  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ี่ 2)

- วันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 17.30 - 20.00 น.    หมู่ที่ 4  บ้านใหม่  ต.โรงเข้  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                      หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.30 - 20.00 น.    หมู่ที่ 5  บ้านหัวโรง  ต.โรงเข้  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                       หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร ต.สะพานไกร  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 2)

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.30 - 20.00 น.     หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว  ต.ลาดโพธิ์  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 1)

                                                                       หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน (ทีมงาน ชุดที่ 2)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013