โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลสะพานไกร จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน 145 คน มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหาและโทษของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวัย  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม สาธิตการออกกำลังกายและกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  การนวด่ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรเพื่อทำลูกประคบ ฝึกอบรมการทำขนมไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013