โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ ตำบลลาดโพธิ์ และตำบลสะพานไกร จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้หญิงอายุ 30 - 70 ปี จำนวน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 180 คน มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและแนวทางการลดอัตราเสี่ยงมะเร็งเต้านม กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การให้บริการตรวจเต้านมโดยวิทยากร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013