โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนจำนวน 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน จำนวน 180 คน มีกิจกรรมจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ บูทนิทรรศการอาหารไอโอดีน, การเก็บรักษาและตรวจหาไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน, ยาเม็ดเสริมไอโอดีนและอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013